CBSE AFFILIATION CODE : 430204
CBSE SCHOOL NUMBER. : 131166

EaI svaaimanaarayaNa gau#kula saMcaailata

શ્રી ઘનશ્યામ એકેડેમી - નારણપર

EaI narnaarayaNa dova T/sT - BauJ

રોજના નિયમ અનુસાર વર્તવાનું એ એક ગુરુકુળની પરંપરા છે. વિદ્યાર્થીઓ જાતેજ સમય અનુસાર બધા કામ કરતા થાય તે માટે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. પરિક્ષાઓનાં સમય વખતે ફેરબદલો પણ કરવામાં આવે છે.

Week Days (Monday - Saturday) A day in the life of an Boarder.

5.30 A.M

Wake up call