CBSE AFFILIATION CODE : 430204
CBSE SCHOOL NUMBER. : 131166

EaI svaaimanaarayaNa gau#kula saMcaailata

શ્રી ઘનશ્યામ એકેડેમી - નારણપર

EaI narnaarayaNa dova T/sT - BauJ

AoDmaISana Anao FI AMgaonaI maaihtaI

Sr. No.

Sessions

Fees

1

kg

1000

2

asd

asdsa