CBSE AFFILIATION CODE : 430204
CBSE SCHOOL NUMBER. : 131166

EaI svaaimanaarayaNa gau#kula saMcaailata

શ્રી ઘનશ્યામ એકેડેમી - નારણપર

EaI narnaarayaNa dova T/sT - BauJ


શાળાકીય પ્રવૃતિઓ

શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને શિવાજી, અશોક, ટાગોર અને રમન નામના ચાર જૂથોમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યા છે અને એ બે વિભાગોમાં પણ વહેંચાયેલા છે.

૧ થી ૫ ધોરણના તેમજ ૬ થી ૧૨ ધોરણના સીનીયર વિદ્યાર્થીઓ આ ચાર જૂથોનું નેતૃત્વ વિદ્યાર્થીઓમાંથી કેપ્ટન અને વાઈસ કેપ્ટન દ્વારા કરવામાં આવે છે. દર અઠવાડિયે એક જૂથ અઠવાડિયા સુધી સાલની દેખરેખ, સાફ સફાઈ, શિસ્ત જાળવવું વગેરે કામ કરે છે અને શાળાની સવારની સભાનું સંચાલન પણ એ જ જૂથ સંભાળે છે.

આ ઉપરાંત શાળાકીય લેવલે વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન દર અઠવાડિયે થાય છે જેમાં ચારેય જૂથો વચ્ચે સ્પર્ધા થાય છે. પ્રવૃતિઓની જાણ અગાઉથી જ વિદ્યાર્થીઓને કરી દેવાય છે. આ સ્પર્ધાઓમાં વિજેતા થનાર વિદ્યાર્થીઓને શાળા તરફથી ભેટ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.